Preskočiť na obsah

Výzva pre región 2019

Zverejnené 27.10.2019.

Kategória

Stručná charakteristika projektu:

Hlavným cieľom predkladaného projektu je vybudovať verejnoprospešnú infraštruktúru k bodu záujmu cestovného ruchu Prešovského samosprávneho kraja. 
Hlavnou aktivitou projektu je vybudovanie chýbajúceho chodníka pre peších pozdĺž frekventovanej cesty I. triedy k národnej kultúrneho pamiatke – Hradu Plaveč.  Cieľovou skupinou projektu sú domáci a zahraniční návštevníci obce Plaveč a blízkeho okolia.  Pozemky, na ktorých bude projekt realizovaný sú vo vlastníctve žiadateľa.  Obec Plaveč prostredníctvom predkladaného projektu  rieši chýbajúci chodník pre peších turistov a návštevníkov a najmä najvýznamnejšej národnej kultúrnej pamiatky na území obce – Hradu Plaveč.  
Potreba realizácie projektu je nevyhnutná, nakoľko rieši prechod peších turistov a návštevníkov okolo vysokofrekventovanej cesty I. triedy (I/68) k Hradu Plaveč. V súčasnosti musia návštevníci hradu prekonávať trasu k hradu popri spomínanej štátnej ceste, čím vzniká vysoké riziko ohrozenia ich zdravia a života. 
Vybudovaním verejnoprospešnej infraštruktúry – chodníka pre peších zvýšime bezpečnosť turistov a návštevníkov zlepšíme podmienky pre rozvoj cestovného ruchu. 
Projekt  vybudovania pre peších turistov a návštevníkov  bude mať pozitívny vplyv na miestny ekonomický rozvoj. Optimálne a efektívne využívanie kultúrno-historického a prírodného potenciálu územia urýchli naštartovanie miestneho ekonomického rozvoja založeného na efektívnom využívaní endogénnych zdrojov. Pre efektívny a udržateľný rast obce Plaveč  a jej okolia je vzhľadom na veľký potenciál vidieckeho cestovného ruchu týchto oblastí dôležité podporovať investície do budovania infraštruktúry miestneho vidieckeho cestovného ruchu. Vybudovaním kvalitnej infraštruktúry cestovného ruchu by perspektívne malo dochádzať k presúvaniu finančných prostriedkov z tzv. “výrobných“ a bohatších regiónov do regiónov so zachovaným prírodným a kultúrnym potenciálom, čo sekundárne povedie k vyrovnávaniu disproporcií regiónov a k rastu zamestnanosti v týchto regiónov nielen v cestovnom ruchu, ale aj v nadväzných odvetviach. Prísun turistov do územia bude mať za následok zvýšenie príjmov obyvateľstva, diverzifikáciu ponúkaných služieb a v konečnom dôsledku zlepšenie ekonomického postavenia samotných obcí. 
V rámci Stratégie destinačného marketingu cestovného ruchu Prešovského samosprávneho kraja je obec Plaveč  so svojou dominantou – zrúcaninou Hradu Plaveč je spomínaný vo viacerých bodoch: 
– Oblasť dopravy: medzinárodný železničný priechod Plaveč – Muszyna, v letných mesiacoch sa zavádza nové medzinárodné vlakové spojenie Poprad – Stará Ľubovňa – Plaveč – Muszyna. Týmto spojením môže dôjsť k zvýšeniu počtu turistov a návštevníkov, ktorí navštívia Hrad Plaveč, 
– Kľúčové produkty kraja a produktové línie: 
o  Trasy pre školy SŠ: 2. trasa: Po stopách hradných pánov – Prešov – Veľký Šariš – Kamenica – Plaveč – Stará Ľubovňa – Zborov – Kapušany – Ruská Nová Ves – Prešov, 
o  Trasy pre turistov sekundárnej voľby: Východisko Prešov  – Trasa č. 3 – Šarišsko – spišský okruh (príroda, história a kultúra Dolného Šariša a Spiša) – Prešov – Veľký Šariš – Sabinov  – Drienica – Ľutina – Kamenica – Pusté Pole – Plaveč – Stará Ľubovňa – Jarabina – Litmanová – Hniezdne – vyšné Ružbachy – Podolínec – Spišská Belá – Strážky  – Kežmarok – Vrbov – Spišský Štvrtok – Levoča – Spišský Hrhov – Spišská Kapitula – Prešov, 
o  Trasy pre špecifických turistov:  turista – cestovateľ – objaviteľ – 3. trasa: Prešov – Raslavice – Tročany – Hervartov – Bardejov – Bardejovské Kúpele – Krivé – Lukov – Plaveč – Stará Ľubovňa – Hniezdne – Červený Kláštor (nocľah) – Spišská Stará Ves – Osturňa – Spišská Belá – Strážky – Kežmarok – Huncovce – Spišská Sobota – Spišský Štvrtok – Levoča – Spišský Hrhov – Spišská Kapitula – Prešov, 
Právna forma žiadateľa, jeho kapacity a skúsenosti s realizáciou projektov sú zárukou materiálnej, finančnej a personálnej udržateľnosti projektu. 
Materiálna udržateľnosť projektu bude spočívať vo využití a zabudovaní kvalitných a trvácnych materiálov, s vyhovujúcimi environmentálnymi vlastnosťami, ktoré dlhšie odolávajú nežiaducim účinkom opotrebovania z užívania a časového opotrebovania. Kvalitne a odborne odvedené práce skúseným a kvalifikovaným zhotoviteľom a kvalitné materiály prispievajú k zvyšovaniu životnosti diela.
 Finančná udržateľnosť projektu je garantovaná aj uznesením OcZ obce o zabezpečení finančných prostriedkov z rozpočtu obce na spolufinancovanie projektu. 
Personálna udržateľnosť projektu bude spočívať v zabezpečení kvalifikovaných osôb zabezpečujúcich plynulé riadenie a realizáciu projektu a zároveň následnú prevádzku stavebného diela. 
Projekt navrhuje riešiť vstup bezbariérovou úpravou, ktorá sprístupní výsledky projektu aj hendikepovaným osobám. 
Obec Plaveč zabezpečí propagáciu finančnej spoluúčasti PSK podľa požiadaviek poskytovateľa v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie.