Preskočiť na obsah

Starosta obce

_DSC8142_uprava

Mgr. Peter Šlosár

starosta obce

starosta@plavec.sk 052/ 4921 711

Starosta je najvyšší predstaviteľ obce, výkonný orgán volený občanmi v priamych voľbách. Vykonáva obecnú správu a zastupuje obec navonok. Funkčne obdobie začína zložením sľubu.

Starosta zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia, vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým osobám a fyzickým osobám, rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce. V administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom. Postavenie starostu ovplyvňuje povinnosť obce plniť aj úlohy z oblasti štátnej správy a prenesenej štátnej správy. Starosta ako nezávislý predstaviteľ obce nesmie dať prednosť osobným záujmom pred záujmami obce.

Pri konštituovaní funkcie starostu obce zákon kladie dôraz na skutočnosť, že starosta vykonáva záležitosti, o ktorých rozhodlo a rozhoduje obecné zastupiteľstvo a záležitosti, o ktorých rozhodli obyvatelia obce priamo v miestnom referende. Ústavou Slovenskej republiky ani zákonom o obecnom zriadení nie je rozčlenená pôsobnosť obce medzi starostu a obecné zastupiteľstvo.

Funkčné obdobie starostu sa skončí zvolením a zložením sľubu nového starostu. Mandát starostu môže zaniknúť aj z iných dôvodov. Starosta sa môže svojho mandátu vzdať. Spôsob je upravený v § 13 a) zákona o obecnom zriadení. Toto ustanovenie zároveň vymedzuje dôvody zániku mandátu starostu. Okrem iných dôvodov starosta stráca svoj mandát, ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Obecné zastupiteľstvo nemôže starostu odvolať, môže len vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce o odvolaní starostu, a to v prípadoch uvedených v zákone.

Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu, alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote – do 10 dní od schválenia Obecným zastupiteľstvom. Starosta prerokuje uznesenie Obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v Obecnej rade. Uznesením Obecnej rady nie je viazaný.

História správcov obce Plaveč:

Rok pôsobenia
1900 – 1904 – Ján Galla
1904 – 1920 – Michal Duch
1920 – 1932 – Michal Šlosár
1932 – 1939 – Štefan Servila
1939 – 1944 – Štefan Norko
1945 – 1945 – Štefan Servila
1945 – 1950 – Štefan Norko
1950 – 1957 – Štefan Mertin
1957 – 1957 – Valent Mikluš
1957 – 1960 – Jakub Pružinský
1960 – 1964 – Valent Nemergut
1964 – 1965 – Valent Norko
1965 – 1976 – Štefan Pekár
1976 – 1994 – Valentín Tomáš
1994 – 2002 – Ing. Štefan Murcko
2002 – 2010 – Ján Nemergut
2010 – 2018 – Ing. Štefan Murcko
2018 –  doposiaľ – Mgr. Peter Šlosár