Preskočiť na obsah

Významná osobnosť obce

Dr. Vincent Tomek


Medzi významné osobnosti, ktoré sa narodili v obci Plaveč patrí bezosporu Dr. Vincent Tomek, narodil sa 9. novembra 1892. Rodičia Vincenta Tomeka sa volali Juraj Tomek (1847 – 1924) a Mária rod. Siskovičová (1858 – 1914). Otec pochádzal z Oľšova, bol učiteľom na ľudovej škole. Vincent Tomek pochádzal z 10 detí a bol v poradí deviaty. Z desiatich sa dospelého veku dožili iba štyria.

Základnú školu vychodil v Plavči do roku 1901. Jeho učiteľom bol otec Juraj. V tom čase túto školu navštevovalo približne 300 žiakov. Po absolvovaní základnej školy v Plavči pokračoval v štúdiu na Piaristickom gymnáziu v Sabinove. Štúdium tu začal v školskom roku 1904/1905 a ukončil v školskom roku 1907/1908. Časť zo svojho sabinovského pobytu prežil v komunite otcov piaristov v ich kláštore, kde vykonával pomocné práce. Pravdepodobne práve toto denné stretávanie sa s otcami piaristami nielen v škole, ale aj v kláštornej komunite, kde mohol sledovať z blízka ich život, malo dôležitý vplyv na rozhodnutie mladého študenta stať sa piaristom. Už pred ukončením štúdia na gymnáziu bol rozhodnutý svoj život zasvätiť službe Bohu, Cirkvi a to formou života v duchu charizmy, ktorú Boh dal svojej Cirkvi prostredníctvom sv. Jozefa Kalazanského, zakladateľa rehole Zbožných škôl, ktorú v našich krajoch poznáme pod názvom piaristi.

Vincent Tomek bol prijatý do rehole piaristov. Noviciát v rehole začal dňa 27.8.1908 vo Vacove. O rok neskôr, teda dňa 28.8.1909, zložil prvé rehoľné sľuby a stal sa členom rehole piaristov. Za svojho patróna si zvolil aj sv. Antona Paduánskeho. Gymnaziálne štúdia ukončil v školskom roku 1911/1912 v Ružomberku maturitou. Z Ružomberka bol Vincent Tomek disponovaný do Kecskemétu. Školský rok 1917/1918 začal už v tomto meste. Po dobu troch rokov zažil tu aj veľa ťažkostí, keďže práve v tom čase to boli roky najkritickejšie. Dňa 21. marca 1919 moc v krajine uchvátila komunistická boľševická strana pod vedením Bélu Kuna. V roku 1919 ukončil štúdia na Budapeštianskej univerzite. Obhájil doktorskú prácu. Ako príkladný kňaz a rehoľník piarista pôsobil medzi študentmi ako ich magister, profesor teológie, kanonického práva, patristiky a francúzštiny.

Rímske obdobie života a činnosti p. Vincenta Tomeka


Veľmi významnú časť svojho života prežil rodák z Plavča p. Vincent Tomek v Ríme. Ide najmä o obdobie od roku 1947, ktorý bol pre tohto muža viery veľmi zaujímavý. V spomínanom roku sa v Ríme schádzajú provinciálni predstavení a iní delegáti jednotlivých piaristov z celého sveta, kde sa koná Generálna kapitula Rádu rehole Zbožných škôl. Na tejto kapitule sa mala uskutočniť voľba nového generálneho predstaveného.

Dňa 28.8.1947 sa v rehoľnom dome začína 36.generálna kapitula rehole Zbožných škôl.

Dňa 3. septembra 1947 sa koná voľba nového generálneho predstaveného rehole Zbožných škôl – piaristov, na ktorej bol za predstaveného Generálnej kapituly Rehole Zbožných škôl zvolený p. Vincent Tomek.

Pre tohto muža viery sa začína ďalšia ťažká a zodpovedná etapa života a činnosti.

Pastoračné návštevy


Vincent Tomek počas svojej pôsobnosti ako predstavený Generálnej kapituly Rehole Zbožných škôl navštevuje rôzne miesta a krajiny spolu so svojimi pomocníkmi, kde praktizujú plnenie svojich hlavných zámerov a predsavzatí. Navštevuje krajiny ako Maďarsko, Rakúsko, Taliansko, Španielsko a iné.

V roku 1948 po mnohých úskaliach uskutočňuje cestu s relikviami zakladateľa rehole Zbožných škôl sv. Jozefa Kalazanského po rodnom Španielsku.Navštevuje rôzne rehoľné domy piaristov, taktiež aj domy iných rehoľných spoločenstiev.

Stretnutia s pápežmi


Počas svojho pôsobenia ako generálneho predstaveného piaristov sa Vincentovi Tomekovi umožnili viaceré osobné stretnutia s pápežmi ako napríklad – pápežom Piom XII., Jánom XXIII, Pavlom VI., na audienciách, kde bola hodnotená činnosť piaristov Rehole Zbožných škôl.

Ďalšie pôsobenie


Ďalším veľmi významným poslaním Vincenta Tomeka bolo jeho pôsobenie v oblasti starostlivosti o nové rehoľné povolania. Napomáha vzniku nových reholí vo väčšine krajín sveta, zakladá kolégia, semináre a zakladá farnosti. Prezentuje čnosti, život a zanietenosť zakladateľa rehole medzi mladými ľuďmi.

I keď Vincent Tomek pôsobil na území Maďarska, neprestal byť srdcom Slovákom. Vo svojej rodnej obci bol naposledy v roku 1944, kedy daroval farnosti zlatý kalich. No i napriek tomu, že sa do rodného Plavča už nevrátil, jeho srdce po celý život ostalo pripútané k rodnému hniezdu.

S pribúdajúcimi rokmi pribúdali Vincentovi Tomekovi aj zdravotné problémy. Jeho zdravotný stav sa v marci 1986 rapídne zhoršil. Zomrel dňa 18. apríla 1986. Mŕtve telo nebolo pochované v Ríme ale bolo prevezené do Budapešti kde sa 30. apríla 1986 v kostole Nanebovzatia Panny Márie konali pohrebné obrady. Pozostatky boli uložené na starom budapeštianskom cintoríne Kerepesi do hrobky piaristov.