Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

DSC_0763

Mgr. Lenka Falateková

poslankyňa OZ

lenka.murckova1@gmail.com ZÁSTUPCA STAROSTU
DSC_0765

Mgr. Dana Norková

poslankyňa OZ

dananorkova@gmail.com
DSC_0771

Ing. Pavol Heteš

poslanec OZ

hetes.pavol@gmail.com
DSC_0770

Bc. Monika Hetešová

poslankyňa OZ

monikahetesova2009@gmail.com
DSC_0775

Ing. František Figula

poslanec OZ

frantisek.figula@gmail.com
DSC_0781

Mgr. Monika Vojteková

poslankyňa OZ

vojtekova82@gmail.com
DSC_0773

Jozef Šalamon

poslanec OZ

jsalamon117@gmail.com
DSC_0767

Martina Mačeková

poslankyňa OZ

stanislavmartinamacek@gmail.com
DSC_0777

Mgr. Patrik Pčolka

poslanec OZ

patrik.pcolka@gmail.com

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov, ktorí sú zvolení v priamych voľbách obyvateľmi obce. Funkčné obdobie Obecného zastupiteľstva začína zložením sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva na dobu štyroch rokov. 

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce ako:

 • určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce,
 • schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny,
 • schvaľuje územný plán obce,
 • rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane a poplatku,
 • určuje náležitosti miestnej dane, alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhoduje o prijatí úveru, alebo pôžičky,
 • vyhlasuje hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce, zvoláva verejne zhromaždenie občanov,
 • uznáša sa na nariadeniach,
 • schvaľuje dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení,
 • určuje organizáciu obecného úradu a určuje plat starostu a hlavného kontrolóra,
 • schvaľuje poriadok odmeňovania zamestnancov obce, ako aj ďalšie predpisy,
 • schvaľuje združovanie obecných prostriedkov a činnosť na účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
 • zriaďuje a ruší orgány potrebné na samosprávu obce a určuje náplň ich práce,
 • udeľuje čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
 • ustanovuje erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku.

OBECNÁ RADA

 • obecné zastupiteľstvo môže zriadiť Obecnú radu, ktorá je zložená z poslancov Obecného zastupiteľstva,
 • počet členov Obecnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov Obecného zastupiteľstva, 
 • je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom Obecného zastupiteľstva,
 • plní úlohy podľa rozhodnutia Obecného zastupiteľstva,
 • plní funkciu poradného orgánu starostu,
 • jej zasadnutia zvoláva a vedie starosta, schádza sa podľa potreby, minimálne raz za tri mesiace.

Zloženie Obecnej rady v Obci Plaveč na obdobie 2022 – 2026

 1. Mgr Lenka Falateková
 2. Ing. František Figula
 3. Ing. Pavol Heteš

História Obecného zastupiteľstva obce Plaveč


Poslanci Obecného zastupiteľstva v obci Plaveč 2018 – 2022:

 1. Mgr. Lenka Falateková (333 hlasov)
 2. Ing. František Figula (325 hlasov)
 3. Mgr. Patrik Pčolka (287 hlasov)
 4. Mgr. Dominik Lorek (228 hlasov)
 5. Ing. Vladimír Nemergut (225 hlasov)
 6. Martina Mačeková (223 hlasov)
 7. Ľubomír Kober (219 halsov)
 8. Ing. Miroslav Girgoško (209 hlasov)
 9. Mgr. Monika Vojteková (208 hlasov)

Poslanci Obecného zastupiteľstva v obci Plaveč 2014 – 2018

Meno a priezvisko:Adresa:Kandidát:Hlasy:
Mgr. Lenka  F a l a t e k o v ául. Železničiarska 345/16SMER-SD224
Ing. František  F i g u l aul. Sv. Margity 86/13SMER-SD250
Štefan  J a n o š k oul. Lipová aleja 28/25SMER-SD147
František  N e m e r g u tul. Pastovnícka 497/28SMER-SD150
Ing. Vladimír  N e m e r g u tul. Ružová 213/32SMER-SD174
Patrik  P č o l k aul. Železničiarska 364/51SDKU-DS127
RNDr. Mária M a n c a l o v á ul. Jánošíkova 171/14NEKA182
Mgr. Anna S e r v i l o v ául. Železničiarska 361/48SMER-SD160
Mgr. Peter  Š l o s á rul. Popradská 276/18NEKA299

Poslanci Obecného zastupiteľstva v obci Plaveč 2010-2014

P.č.Meno a priezviskoAdresaKandidátHlasy
1.Štefan Janoško (od.4.5.2012)ul. Lipová aleja 28/25ĽS-HZDS215
2.Margita Kováčovául. Bernolákova 417/43SDKÚ-DS271
3.František Nemergutul. Pastovnícka 497/28SMER-SD255
4.Ing. Vladimír Nemergutul. Ružová 213/32SDKÚ-DS228
5.František Pčolkaul. Šarišská 476/3SMER-SD282
6.Daniela Plavnickául. Pastovnícka 331/13SMER-SD230
7.RNDr. Mária Salamonovául. Jánošíkova 171/14NEKA232
8.Mgr. Anna Servilovául. Železničiarska 361/48SMER-SD224
9.Matúš Troščák (do 29.1.2013)ul. Lipová aleja 507/46SMER-SD274
10.+ Ján Maček (do 18.9.2011)ul. Ivana StodoluSMER-SD282

Poslanci Obecného zastupiteľstva v obci Plaveč 2006 – 2010

P.č.Meno priezviskoAdresaKontaktKandidátHlasy
1.Gernátová TeréziaŽelezničiarska 3510907970631KDH235
2.Hetešová AlžbetaRužova 2204927162KDH277
3.Janošková MagdalénaLipová Aleja 284927227KDH248
4.Jozef KosturkoPlaveč, I.Stodolu4927112KDH281
5.Margita KováčováPlaveč,Bernolákova 4174921144SDKÚ274
6.František NemergutPlaveč,Pastovnícka 4974927144KDH301
7.František PčolkaPlaveč, Šarišska 4764927171KDH259
8.Ondrejičková KatarínaBernolákova 4194921735SMER,SNS236
9.Šalamon FrantišekBernolákova 3874227171ĽS-HZDS233


Poslanci Obecného zastupiteľstva v obci Plaveč 2002 – 2006

P.č.Meno priezviskoAdresaKontaktKandidátHlasy
1.Božena CvancigerováPlaveč, Letna 2814927149HZDS460
2.Ján FabiánPlaveč, Kukučínova 4054927162HZDS281
3.Alžbeta HetešováPlaveč, Ružova 2204921755KDH358
4.Jozef KosturkoPlaveč, I.Stodolu4927112HZDS332
5.Margita KováčováPlaveč,Bernolákova 4174921144SDKÚ315
6.František NemergutPlaveč,Pastovnícka 4974927144HZDS315
7.František PčolkaPlaveč, Šarišska 4764927171KDH298
8.Anna TomášováPlaveč,Ružova 2114921700KDH333
9.Janka VargováPlaveč, Podzámok 4314921743KDH253