Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále, alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolne orgány.

Komisie sú zložené z poslancov Obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených Obecným zastupiteľstvom.

Zloženie a úlohy komisií vymedzuje Obecné zastupiteľstvo.

Komisia finančná a pre správu majetku obce : 

Predseda: Mgr. Monika Vojteková
Členovia: Mgr. Lenka Falateková, Ing. František Figula, Mária Troščáková

Komisia sociálna, rozvoja vzdelávania, kultúry a športu 

Predseda: Mgr. Lenka Falateková
Členovia: Mgr. Dana Norková, Mgr. Monika Vojteková, Ing. František Figula, Martina Mačeková, Jozef Šalamon, Mgr. Slavomíra Pekárová, Mgr. Kristína Imrichová, Mgr. Dominik Lorek, Bc. Monika Hetešová, Ing. Pavol Heteš

Komisia výstavby, pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia: 

Predseda: Mgr. Patrik Pčolka
Členovia: Ing. Pavol Heteš, Bc. Monika Hetešová, Jozef Šalamon

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov: 

Predseda: Ing. František Figula
Členovia: Bc. Monika Hetešová, Mgr. Lenka Falateková, Mgr. Patrik Pčolk