Obec Plaveč
dnes je 01. 12. (piatok), čas: 01:17, meniny má: Edmund

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov, ktorí sú zvolení v priamych voľbách obyvateľmi obce. Funkčné obdobie Obecného zastupiteľstva začína zložením sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva na dobu štyroch rokov. 

OZ rozhoduje o základných otázkach života obce ako je:

 • určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce,
 • schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny,
 • schvaľuje územný plán obce,
 • rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane a poplatku,
 • určuje náležitosti miestnej dane, alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a   rozhoduje o prijatí úveru, alebo pôžičky
 • vyhlasuje hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce, zvoláva verejne zhromaždenie občanov
 • uznáša sa na nariadeniach,
 • schvaľuje dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení,
 • určuje organizáciu obecného úradu a určuje plat starostu a hlavného kontrolóra,
 • schvaľuje poriadok odmeňovania zamestnancov obce, ako aj ďalšie predpisy,
 • schvaľuje združovanie obecných prostriedkov a činnosť na účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
 • zriaďuje a ruší orgány potrebné na samosprávu obce a určuje náplň ich práce,
 • udeľuje čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
 • ustanovuje erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku.

Poslanci Obecného zastupiteľstva v obci Plaveč 2022 - 2026


Meno a priezvisko: Adresa: Kontakt: Hlasy:
Mgr. Lenka  Falateková Železničiarska 345/16 lenka.murckova1@gmail.com 561
Mgr. Dana Norková Dávidova ... 528
Mgr. Pavol Heteš Pastovnícka hetes.pavol 488
Bc. Monika Hetešová Letná ... 479
Ing. František Figula Sv. Margity 86/13 frantisek.figula@gmail.com 457
Mgr. Monika Vojteková Dávidova vojtekova82@gmail.com 383
Jozef Šalamon Hviezdoslavova .... 360
Martina Mačeková Jánošíkova stanislavmartinamacek@gmail.com 349
Mgr. Patrik Pčolka Železničiarska 364 patrik.pcolka@gmail.com 344

OBECNÁ RADA

 • obecné zastupiteľstvo môže zriadiť Obecnú radu, ktorá je zložená z poslancov Obecného zastupiteľstva,
 • počet členov Obecnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov Obecného zastupiteľstva, 
 • je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom Obecného zastupiteľstva,
 • plní úlohy podľa rozhodnutia Obecného zastupiteľstva,
 • plní funkciu poradného orgánu starostu,
 • jej zasadnutia zvoláva a vedie starosta, schádza sa podľa potreby, minimálne raz za tri mesiace.

Zloženie Obecnej rady v Obci Plaveč na obdobie 2022 – 2026

1. Mgr Lenka Falateková
2. Ing. František Figula
3. Ing. Pavol Heteš


História Obecného zastupiteľstva obce Plaveč


Poslanci Obecného zastupiteľstva v obci Plaveč 2018 - 2022


Meno a priezvisko: Adresa: Kontakt: Hlasy:
Mgr. Lenka  Falateková Železničiarska 345/16 lenka.murckova1@gmail.com 333
Ing. František  Figula Sv. Margity 86/13 frantisek.figula@gmail.com 325
Mgr. Patrik   Pčolka Železničiarska patrik.pcolka@gmail.com 287
Mgr. Dominik  Lorek Popradská 496 Lorek.D@azet.sk 228
Ing. Vladimír  Nemergut Ružová 213/32 vladimir.nemergut@gmail.com 225
Martina   Mačeková Jánošíková stanislavmartinamacek@gmail.com 223
Ľubomír   Kober Janka Kráľa kober.lubomir@gmail.com 219
Ing. Miroslav  Girgoško Vajanského  miroslav.girgosko@gmail.com 209
Mgr. Monika  Vojteková Dávidová  vojtekova82@gmail.com 208


Poslanci Obecného zastupiteľstva v obci Plaveč 2014 - 2018

Meno a priezvisko: Adresa: Kandidát: Hlasy:
Mgr. Lenka  F a l a t e k o v á ul. Železničiarska 345/16 SMER-SD 224
Ing. František  F i g u l a ul. Sv. Margity 86/13 SMER-SD 250
Štefan  J a n o š k o ul. Lipová aleja 28/25 SMER-SD 147
František  N e m e r g u t ul. Pastovnícka 497/28 SMER-SD 150
Ing. Vladimír  N e m e r g u t ul. Ružová 213/32 SMER-SD 174
Patrik  P č o l k a ul. Železničiarska 364/51 SDKU-DS 127
RNDr. Mária M a n c a l o v á  ul. Jánošíkova 171/14 NEKA 182
Mgr. Anna S e r v i l o v á ul. Železničiarska 361/48 SMER-SD 160
Mgr. Peter  Š l o s á r ul. Popradská 276/18 NEKA 299Poslanci Obecného zastupiteľstva v obci Plaveč 2010-2014

P.č. Meno a priezvisko Adresa Kandidát Hlasy
1. Štefan Janoško (od.4.5.2012) ul. Lipová aleja 28/25 ĽS-HZDS 215
2. Margita Kováčová ul. Bernolákova 417/43 SDKÚ-DS 271
3. František Nemergut ul. Pastovnícka 497/28 SMER-SD 255
4. Ing. Vladimír Nemergut ul. Ružová 213/32 SDKÚ-DS 228
5. František Pčolka ul. Šarišská 476/3 SMER-SD 282
6. Daniela Plavnická ul. Pastovnícka 331/13 SMER-SD 230
7. RNDr. Mária Salamonová ul. Jánošíkova 171/14 NEKA 232
8. Mgr. Anna Servilová ul. Železničiarska 361/48 SMER-SD 224
9. Matúš Troščák (do 29.1.2013) ul. Lipová aleja 507/46 SMER-SD 274
10. + Ján Maček (do 18.9.2011) ul. Ivana Stodolu SMER-SD 282


Poslanci Obecného zastupiteľstva v obci Plaveč 2006 - 2010


P.č. Meno priezvisko Adresa Kontakt Kandidát Hlasy
1. Gernátová Terézia Železničiarska 351 0907970631 KDH 235
2. Hetešová Alžbeta Ružova 220 4927162 KDH 277
3. Janošková Magdaléna Lipová Aleja 28 4927227 KDH 248
4. Jozef Kosturko Plaveč, I.Stodolu 4927112 KDH 281
5. Margita Kováčová Plaveč,Bernolákova 417 4921144 SDKÚ 274
6. František Nemergut Plaveč,Pastovnícka 497 4927144 KDH 301
7. František Pčolka Plaveč, Šarišska 476 4927171 KDH 259
8. Ondrejičková Katarína Bernolákova 419 4921735 SMER,SNS 236
9. Šalamon František Bernolákova 387 4227171 ĽS-HZDS 233


Poslanci Obecného zastupiteľstva v obci Plaveč 2002 - 2006

P.č. Meno priezvisko Adresa Kontakt Kandidát Hlasy
1. Božena Cvancigerová Plaveč, Letna 281 4927149 HZDS 460
2. Ján Fabián Plaveč, Kukučínova 405 4927162 HZDS 281
3. Alžbeta Hetešová Plaveč, Ružova 220 4921755 KDH 358
4. Jozef Kosturko Plaveč, I.Stodolu 4927112 HZDS 332
5. Margita Kováčová Plaveč,Bernolákova 417 4921144 SDKÚ 315
6. František Nemergut Plaveč,Pastovnícka 497 4927144 HZDS 315
7. František Pčolka Plaveč, Šarišska 476 4927171 KDH 298
8. Anna Tomášová Plaveč,Ružova 211 4921700 KDH 333
9. Janka Vargová Plaveč, Podzámok 431 4921743 KDH 253
Samospráva
Projekty
Obec
Občan
Povinné zverejňovanie
Organizácie obce
Farnosť
Fotogaléria
Plavečské noviny
Spravodajstvo
Dom kultúry - info a prenájom
Fitness rezervácie
Hrad Plaveč
VOĽBY
Pracovné ponuky
OBECNÝ SOCIÁLNY PODNIK - Paloča s. r. o
GDPR

Kalendár podujatí a zberu odpadov

Štatistika web sídla

Online: 1
Dnes: 54
Tento mesiac: 54
Celkovo: 1393669
Aktuality a oznamy
Paloča - JEDÁLNY LÍSTOK

04.-08.12.2023

vložené: 01.12.2023
Paloča - JEDÁLNY LÍSTOK

27.11-01.12.2023

vložené: 24.11.2023
Oznámenie o štatistickom zisťovaní

vložené: 12.10.2023
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Plaveč za rok 2022

vložené: 21.02.2023