Obec Plaveč
dnes je 07. 12. (utorok), čas: 03:29, meniny má: Ambróz

Hlavný kontrolór

Hlavného kontrolóra obce volí a odvoláva Obecné zastupiteľstvo. Voľbu a odvolanie hlavného kontrolóra potvrdzuje Obecné zastupiteľstvo formou uznesenia Hlavného kontrolóra obce volí Obecné zastupiteľstvo na dobu šesť rokov. Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s obcou. Pracovný pomer možno dohodnúť na kratší pracovný čas, ktorého dĺžku určí Obecné zastupiteľstvo.

 

Hlavný kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť na úseku:

  • hospodárnosti a efektívnosti hospodárenia a nakladaní s majetkom obce,
  • kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
  • kontrola vybavovania sťažnosti,
  • kontrola dodržiavania VZN obce,
  • kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva.

Hlavný kontrolór :

  • vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu,
  • je povinný vykonať kontrolu ak ho o to požiada Obecné zastupiteľstvo,
  • vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu,
  • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo Obecnému zastupiteľstvu,
  • predkladá Obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti.

Kontrolór obce - pre funkčné obdobie 2017 - 2023:

Meno a priezvisko:

JUDr. Mgr. Jozef Kušnír

Adresa:

Krásna Lúka 150, 082 73 Šarišské Dravce

Telefón:

052/4921 783

E-mail:

kontrolor.plavec@slnet.sk

Úradné hodiny:

podľa potreby