Obec Plaveč
dnes je 14. 08. (nedeľa), čas: 21:10, meniny má: Mojmír

Zberný dvor bude prínosom

vložený: 19.05.2021, čítaný: 520x

Zberný dvor bude prínosom

Obec Plaveč bola úspešná v rámci výzvy Ministerstva životného prostredia.

Zámerom predkladaného projektu je zvýšiť kapacitu triedeného odpadu v obci Plaveč prostredníctvom novovybudovaného zberného dvora komunálnych odpadov, za ktorých zber a nakladanie s nimi je v súlade so zákonom o odpadoch zodpovedná obec. Realizáciou projektu budú vytvorené podmienky pre rozvoj efektívneho a trvale udržateľného systému nakladania s komunálnym odpadom.
    Investíciou do infraštruktúry odpadového hospodárstva obec podporí zefektívnenie existujúceho systému triedenia odpadov a zvýšenie množstva vytriedených zložiek odpadov, ktoré sú určené na druhotné spracovanie, čím dôjde k zníženiu množstva zmesového komunálneho odpadu a odpadu zneškodňovaného skládkovaním. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť kvalitu života obyvateľov obce Plaveč, a to zlepšením súčasného stavu environmentálnej infraštruktúry v obci Plaveč.

    Aj v súčasnosti tu existuje miesto na zber veľkoobjemového odpadu, ktoré obyvatelia nazývajú zberný dvor. ,,V skutočnosti nejde o zberný dvor, ale iba o miesto, kde môžu občania nosiť veľkoobje- mový odpad, ktorý by inak pravdepodobne skončil na nelegálnej skládke,” uvádza starosta obce Mgr. Peter Šlosár. Ako dodáva ,,novovybudovaný zberný dvor bude postavený na inom princípe, ako súčasné miesto, kde sú kontajnery.”

    Zberný dvor bude situovaný na pozemku obce za  budovou samaritánov. Stavba bude realizovaná tak, aby svojim vzhľadom korenšpondovala s existujúcou výstavbou čomu je prispôsobený aj architektonický návrh stavby. V dvore bude umiestnený kontajner pre správcu. V areáli budú uzatvárateľné kontajnery na separovaný odpad ako je sklo, kovy, šatstvo, papier a pod., tak, aby sa zabránilo akémukoľvek vstupu drobných živočíchov do ich vnútra. Okrem samotného vybudovania zberného dvora sa zakúpi aj zariadenie, a to diskový štiepkovač, drvič stavebného odpadu, oceľová váha,  ale aj kolesový traktor s príslušenstvom. Okolie zberného dvora čakajú terénne a sadové úpravy vrátane výsadby stromov a kríkov v okolí oplotenia. Celková výška schválenej dotácie predstavuje viac ako 366 tisíc eur, pričom spolufinancovanie obce je vo výške 5% z celkovej schválenej sumy.                   
                                            

(lf)

kompletné spravodajstvo