Preskočiť na obsah

Vodozádržné opatrenia obce Plaveč

Zverejnené 15.12.2023.

Kategória

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Názov projektu: Vodozádržné opatrenia obce Plaveč

Hlavný cieľ projektu: Cieľom projektu je vybudovanie vodozádržných opatrení pre zachytávanie povrchových dažďových vôd z obslužných plôch v oblasti miestnej komunikácie pri cintoríne (ul. Bernolákova), ich akumulácia a postupné vsakovanie cez vsakovacie galérie do akumulačných nádrží. Voda bude následne využitá na zavlažovanie zelených plôch v období sucha.

Zazmluvnená výška NFP: 255 985,52 €

Hlavná aktivita projektu: Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine

Popis projektu:  Riešené územie v časti obci Plaveč je situované v blízkostí miestneho cintorína – na jeho západnej strane. Je tvorené parcelami KN-C 387/1, 387/3, 387/4, 387/5 a 387/6, vo vlastníctve obce (druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy). Nachádza sa tu miestna komunikácia a ul. Bernolákova, ostatná časť parcely je tvorená zeleňou a pred cintorínom nespevnenými štrkovými obslužnými plochami pre účely cintorínu a domu smútku.

Povrchové dažďové vody sú v súčasnosti odvádzané na okolitý terén do zelených plôch. Zámerom obce je vybudovanie vodozádržných opatrení pre zachytávanie povrchových dažďových vôd z obslužných plôch, ich akumulácia a následné postupné vsakovanie cez novonavrhované vsakovacie galérie. Akumulačné nádrže budú slúžiť pre akumulácia dažďových vôd a následné zavlažovanie zelených plôch cintorína. Manipulačné a obslužné plochy budú rekonštruované vrátane celej skladby a vrchného krytu s použitím akumulačnej dlažby. Nové priepustné povrchy v kombinácii s funkčnou vegetáciou podporia zadržiavanie a výpar zrážkovej vody.

Opatrenia sú rozdelené do dvoch častí a to časť „A“ na severnej strane územia a časť „B“ na južnej strane, kde bude vyhotovená aj zostava pre úžitkový vodovod. Spolu ide o 1 162 m2.

STAVEBNÉ OBJEKTY – časť „A“:

SO.01.01 SPEVNENÉ PLOCHY

SO.02.01 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA, VSAK

STAVEBNÉ OBJEKTY – časť „B“:

SO.01.02 SPEVNENÉ PLOCHY

SO.02.02 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA A ÚŽITKOVÝ VODOVOD

SO.03 ROZVOD NN