Preskočiť na obsah

Zmeny v zbere komunálneho odpadu

Zverejnené 9.1.2024.

Zmenou Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady došlo k zmene termínu do kedy je potrebné podať žiadosť o úľavu na poplatku za komunálny odpad. Po novom je potrebné požiadať o úľavu do 31. januára 2024, pričom je potrebné doniesť nasledovné potvrdenia:

ŠTUDENTI STREDNÝCH A VYSOKÝCH ŠKÔL

  • potvrdenie internátu, alebo ubytovacieho zariadenia potvrdzujúce, že sa tam daňovník zdržiava viac ako 90 dní. Potvrdenie o návšteve školy nie je potrebné doniesť – tento údaj si obec overí prostredníctvom informačných systémov.

ZAMESTNANCI A SZČO OSOBY

  • pracovnú zmluvu, potvrdenie zamestnávateľa, zmluvu o sprostredkovaní zamestnania alebo pracovné povolenie mimo územia SR a súčasne potvrdenie ubytovacieho zariadenia, resp. nájomnú zmluvu alebo iný hodnoverný doklad, že sa tam daňovník zdržiava viac ako 90 dní.

ŠTUDENTI STREDNÝCH A VYSOKÝCH ŠKÔL V ZAHRANIČÍ

  • potvrdenie o návšteve školy.

OSOBY ŽIJÚCE MIMO SLOVENSKA

  • úradný záznam podpísaný nezávislými osobami a zamestnancom obce.

Koľko osôb v domácnosti požiada o úľavu o toľko sa zníži počet osôb, ktoré sa zarátajú do harmonogramu vývozu. Napríklad: Ak jedna osoba v päťčlennej rodine požiada o úľavu, táto domácnosť sa považuje za štvorčlennú a počet vývoz jej klesne z dvojtýždňového cyklu na trojtýždenný.

Harmonogram zberu odpadov na rok 2024:

Počet
obyvateľov
Farba
nálepky
Počet
nádob
Počet
vývozov
1 – 2červená112
(raz do mesiaca)
3 – 4zelená118
(každý tretí týždeň)
5 – 6žltá126
(každý druhý týždeň)
7 – 8zelená/zelená218+18
9 – 11zelená/žltá218+26
12 a viacžltá/žltá226+26