Obec Plaveč
dnes je 20. 11. (utorok), čas: 02:01, meniny má: Félix

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov, ktorý sú zvolení v priamych voľbách obyvateľmi obce. Funkčné obdobie Obecného zastupiteľstva začína zložením sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva na dobu štyroch rokov. 

OZ rozhoduje o základných otázkach života obce:
- určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
- schvacuje rozpočet obce a jeho zmeny
- schvaľuje územný plán obce
- rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane a poplatku,
- určuje náležitosti miestnej dane, alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhoduje o prijatí úveru, alebo pôžičky
- vyhlasuje hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce, zvoláva verejne zhromaždenie občanov
- uznáša sa na nariadeniach
- schvaľuje dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení
- určuje organizáciu obecného úradu a určuje plat starostu a hlavného kontrolóra
- schvaľuje poriadok odmeňovania zamestnancov obce, ako aj ďalšie predpisy
- schvaľuje združovanie obecných prostriedkov a činnosť na účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
- zriaďuje a ruší orgány potrebné na samosprávu obce a určuje náplň ich práce
- udeľuje čestné občianstvo obce,obecné vyznamenania a ceny
- ustanovuje erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva v obci Plaveč 2014 - 2018

 

Meno a priezvisko: Adresa: Kandidát: Hlasy:
Mgr. Lenka  F a l a t e k o v á ul. Železničiarska 345/16 SMER-SD 224
Ing. František  F i g u l a ul. Sv. Margity 86/13 SMER-SD 250
Štefan  J a n o š k o ul. Lipová aleja 28/25 SMER-SD 147
František  N e m e r g u t ul. Pastovnícka 497/28 SMER-SD 150
Ing. Vladimír  N e m e r g u t ul. Ružová 213/32 SMER-SD 174
Patrik  P č o l k a ul. Železničiarska 364/51 SDKU-DS 127
RNDr. Mária M a n c a l o v á  ul. Jánošíkova 171/14 NEKA 182
Mgr. Anna S e r v i l o v á ul. Železničiarska 361/48 SMER-SD 160
Mgr. Peter  Š l o s á r ul. Popradská 276/18 NEKA 299


 

Obecná rada

 

- Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť Obecnú radu.Obecná rada je zložená z poslancov Obecného zastupiteľstva
- počet členov Obecnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov Obecného zastupiteľstva 
- je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom Obecného zastupiteľstva
- plní úlohy podľa rozhodnutia Obecného zastupiteľstva
- plní funkciu poradného orgánu starostu
- jej zasadnutia zvoláva a vedie starosta, schádza sa podľa potreby

 

Zloženie Obecnej rady v Obci Plaveč 2014 – 2018
 

1. František Nemergut - zástupca starostu
2. Mgr. Anna Servilová
3. Mgr. Peter Šlosár

 

História Obecného zastupiteľstva obce Plaveč

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva v obci Plaveč 2010-2014

P.č. Meno a priezvisko Adresa Kandidát Hlasy
1. Štefan Janoško (od.4.5.2012) ul. Lipová aleja 28/25 ĽS-HZDS 215
2. Margita Kováčová ul. Bernolákova 417/43 SDKÚ-DS 271
3. František Nemergut ul. Pastovnícka 497/28 SMER-SD 255
4. Ing. Vladimír Nemergut ul. Ružová 213/32 SDKÚ-DS 228
5. František Pčolka ul. Šarišská 476/3 SMER-SD 282
6. Daniela Plavnická ul. Pastovnícka 331/13 SMER-SD 230
7. RNDr. Mária Salamonová ul. Jánošíkova 171/14 NEKA 232
8. Mgr. Anna Servilová ul. Železničiarska 361/48 SMER-SD 224
9. Matúš Troščák (do 29.1.2013) ul. Lipová aleja 507/46 SMER-SD 274
10. + Ján Maček (do 18.9.2011) ul. Ivana Stodolu SMER-SD 282

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva v obci Plaveč 2006 - 2010

 

P.č. Meno priezvisko Adresa Kontakt Kandidát Hlasy
1. Gernátová Terézia Železničiarska 351 0907970631 KDH 235
2. Hetešová Alžbeta Ružova 220 4927162 KDH 277
3. Janošková Magdaléna Lipová Aleja 28 4927227 KDH 248
4. Jozef Kosturko Plaveč, I.Stodolu 4927112 KDH 281
5. Margita Kováčová Plaveč,Bernolákova 417 4921144 SDKÚ 274
6. František Nemergut Plaveč,Pastovnícka 497 4927144 KDH 301
7. František Pčolka Plaveč, Šarišska 476 4927171 KDH 259
8. Ondrejičková Katarína Bernolákova 419 4921735 SMER,SNS 236
9. Šalamon František Bernolákova 387 4227171 ĽS-HZDS 233


Poslanci Obecného zastupiteľstva v obci Plaveč 2002 - 2006

P.č. Meno priezvisko Adresa Kontakt Kandidát Hlasy
1. Božena Cvancigerová Plaveč, Letna 281 4927149 HZDS 460
2. Ján Fabián Plaveč, Kukučínova 405 4927162 HZDS 281
3. Alžbeta Hetešová Plaveč, Ružova 220 4921755 KDH 358
4. Jozef Kosturko Plaveč, I.Stodolu 4927112 HZDS 332
5. Margita Kováčová Plaveč,Bernolákova 417 4921144 SDKÚ 315
6. František Nemergut Plaveč,Pastovnícka 497 4927144 HZDS 315
7. František Pčolka Plaveč, Šarišska 476 4927171 KDH 298
8. Anna Tomášová Plaveč,Ružova 211 4921700 KDH 333
9. Janka Vargová Plaveč, Podzámok 431 4921743 KDH 253