Obec Plaveč
dnes je 26. 04. (streda), čas: 02:24, meniny má: Jaroslava

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo obce Plaveč

 

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce.

 

Funkčné obdobie Obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného Obecného zastupiteľstva na štyri roky.

 

OZ rozhoduje o základných otázkach života obce:

 

- určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
- schvacuje rozpočet obce a jeho zmeny
- schvaľuje územný plán obce
- rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane a poplatku,
- určuje náležitosti miestnej dane, alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhoduje o prijatí úveru, alebo pôžičky
- vyhlasuje hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce, zvoláva verejne zhromaždenie občanov
- uznáša sa na nariadeniach
- schvaľuje dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení
- určuje organizáciu obecného úradu a určuje plat starostu a hlavného kontrolóra
- schvaľuje poriadok odmeňovania zamestnancov obce, ako aj ďalšie predpisy
- schvaľuje združovanie obecných prostriedkov a činnosť na účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
- zriaďuje a ruší orgány potrebné na samosprávu obce a určuje náplň ich práce
- udeľuje čestné občianstvo obce,obecné vyznamenania a ceny
- ustanovuje erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva v obci Plaveč 2014 - 2018

 

Meno a priezvisko: Adresa: Kandidát: Hlasy:
Mgr. Lenka  F a l a t e k o v á ul. Železničiarska 345/16 SMER-SD 224
Ing. František  F i g u l a ul. Sv. Margity 86/13 SMER-SD 250
Štefan  J a n o š k o ul. Lipová aleja 28/25 SMER-SD 147
František  N e m e r g u t ul. Pastovnícka 497/28 SMER-SD 150
Ing. Vladimír  N e m e r g u t ul. Ružová 213/32 SMER-SD 174
Patrik  P č o l k a ul. Železničiarska 364/51 SDKU-DS 127
RNDr. Mária M a n c a l o v á  ul. Jánošíkova 171/14 NEKA 182
Mgr. Anna S e r v i l o v á ul. Železničiarska 361/48 SMER-SD 160
Mgr. Peter  Š l o s á r ul. Popradská 276/18 NEKA 299

 

                       
 
                           
 
 

Obecná rada

 

- Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť Obecnú radu.Obecná rada je zložená z poslancov Obecného zastupiteľstva
- počet členov Obecnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov Obecného zastupiteľstva 
- je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom Obecného zastupiteľstva
- plní úlohy podľa rozhodnutia Obecného zastupiteľstva
- plní funkciu poradného orgánu starostu
- jej zasadnutia zvoláva a vedie starosta, schádza sa podľa potreby

 

Zloženie Obecnej rady v Obci Plaveč 2014 – 2018
 

1. František Nemergut - zástupca starostu
2. Mgr. Anna Servilová
3. Mgr. Peter Šlosár