Obec Plaveč
dnes je 20. 11. (utorok), čas: 01:20, meniny má: Félix

Hlavný kontrolór

Hlavného kontrolóra obce volí a odvoláva Obecné zastupiteľstvo. Voľbu a odvolanie hlavného kontrolóra potvrdzuje Obecné zastupiteľstvo formou uznesenia Hlavného kontrolóra obce volí Obecné zastupiteľstvo na dobu šesť rokov. Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s obcou. Pracovný pomer možno dohodnúť na kratší pracovný čas, ktorého dĺžku určí Obecné zastupiteľstvo.

 

 
Hlavný kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť na úseku :
- hospodárnosti a efektívnosti hospodárenia a nakladaní s majetkom obce
- kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce
- kontrola vybavovania sťažnosti
- kontrola dodržiavania VZN obce
- kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva
 
Hlavný kontrolór :
- predkladá Obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov plán kontrolnej činnosti
- vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu
- predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo Obecnému zastupiteľstvu
- predkladá Obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti
- je povinný vykonať kontrolu ak ho o to požiada Obecné zastupiteľstvo
 

 

Kontrolór obce - pre funkčné obdobie 2017 - 2023:

Meno a priezvisko: JUDr. Mgr. Jozef Kušnír
Adresa: Krásna Lúka 150, 082 73 Šarišské Dravce
Telefón: 052/4921783
E-mail: kontrolor.plavec@slnet.sk
Úradné hodiny: podľa potreby