Obec Plaveč
dnes je 17. 10. (utorok), čas: 08:00, meniny má: Hedviga
Samospráva
Obec
Občan
Povinné zverejňovanie
Organizácie obce
Farnosť
Fotogaléria
Plavečské noviny
Spravodajstvo
Fitness rezervácie
Hrad Plaveč

Kalendár podujatí a zberu odpadov

Štatistika web sídla

Online: 2
Dnes: 198
Tento mesiac: 8080
Celkovo: 50575
Aktuality a oznamy
Oznámenie k voľbám do orgánov samosprávnych krajov

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 4. novembra 2017.

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v Plavči:  podatelna.plavec@slnet.sk


vložené: 21.08.2017

Hlavný kontrolór

Kontrolór obce Plaveč

 

Hlavného kontrolóra obce volí a odvoláva Obecné zastupiteľstvo. Voľbu a odvolanie

hlavného kontrolóra potvrdzuje Obecné zastupiteľstvo formou uznesenia. Hlavného

kontrolóra obce volí Obecné zastupiteľstvo na dobu šesť rokov. Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s obcou. Pracovný pomer možno dohodnúť na kratší pracovný čas, ktorého dĺžku určí Obecné zastupiteľstvo.

 

Hlavný kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť na úseku :

- hospodárnosti a efektívnosti hospodárenia a nakladaní s majetkom obce
- kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce
- kontrola vybavovania sťažnosti
- kontrola dodržiavania VZN obce
- kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva

 

Hlavný kontrolór :

- predkladá Obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov plán kontrolnej činnosti
- vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu
- predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo Obecnému zastupiteľstvu
- predkladá Obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti
- je povinný vykonať kontrolu ak ho o to požiada Obecné zastupiteľstvo

 

Kontrolór obce - pre funkčné obdobie 2017 - 2023:

Meno a priezvisko: JUDr. Mgr. Jozef Kušnír
Adresa: Krásna Lúka 150, 082 73 Šarišské Dravce
Telefón: 052/4921783
E-mail: kontrolor.plavec@slnet.sk
Úradné hodiny: podľa potreby