Obec Plaveč
dnes je 26. 11. (štvrtok), čas: 10:48, meniny má: Kornel

Zámer navrhovanej činnosti: Plaveč, Poprad – protipovodňová ochrana

vložený: 03.08.2020, čítaný: 720x

Zámer navrhovanej činnosti: Plaveč, Poprad – protipovodňová ochrana

Obec Plaveč, ako dotknutá obec, v zmysle §23 ods. 3 zákona NR SR  č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona“)

oznamuje verejnosti  nasledovné:

Slovenský vodohospodársky podnik, Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice  predložil podľa § 22 zákona Okresnému úradu Stará Ľubovňa, odboru starostlivosti o životné prostredie ako príslušnému orgánu štátnej správy zámer:

Plaveč, Poprad – Protipovodňová ochrana

Účelom navrhovanej činnosti je zabezpečenie protipovodňovej ochrany obce Plaveč.

Zámer navrhovanej činnosti je zverejnený na internetovej stránke MŽP SR: www.enviroportal.sk a k nahliadnutiu dostupný aj v podateľni Obecného úradu v Plavči, Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč v čase úradných hodín.

Konzultácie podľa § 63 zákona EIA sa zvoláva na deň 11. 08. 2020 od 09:00 hod. do 10.00 hod. na Okresnom úrade  Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie II. poschodie č. d. 208.

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k Zámeru  doručiť  do 21 dní odo dňa, keď bolo toto oznámenie zverejnené, na adresu:

Okresný úrad Stará Ľubovňa
odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie gen. Štefánika 1
064 01 Stará Ľubovňa

kompletné spravodajstvo