Obec Plaveč
dnes je 05. 08. (streda), čas: 04:38, meniny má: Hortenzia

Podmienky prijatia detí do MŠ

vložený: 03.03.2020, čítaný: 229x

Podmienky prijatia detí do MŠ

PODMIENKY PRIJATIA DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE     
(do materskej školy)  na školský rok 2020/21 

V súlade s platnou legislatívou (§ 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade s § 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 308/2009 Z. z.) a po dohode so zriaďovateľom stanovujeme podmienky prijímania detí do MŠ pre školský rok 2020/2021  nasledovne:

Spravidla prijímame deti vo veku od troch do šiestich rokov na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcuPočet prijatých detí závisí od kapacitných možností MŠ.

Prednostne budú prijaté deti, ktoré:

  • majú rok pred plnením školskej dochádzky, deti po dovŕšení piateho roku veku
  • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
  • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

Ostatné kritériá prijatia:

V prípade, ak bude zvýšený záujem o predprimárne vzdelávanie v našej materskej škole, budeme pri vydávaní rozhodnutí o prijatí postupovať podľa pomocných kritérií tak, aby bolo dodržané právo dieťaťa na rovnoprávny prístup dieťaťa ku vzdelávaniu (§ 144 ods. 1 písm. a) zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

  • deti, ktorých rodičia podali žiadosť o prijatie do MŠ v termíne stanovenom  riaditeľkou školy
  • dieťa o ktoré sa stará osamelý zákonný zástupca (slobodná matka, vdova, vdovec)
  • dieťa zo  sociálne znevýhodneného prostredia, dieťa z viacpočetnej rodiny

Žiadosť do MŠ si môže rodič vyzdvihnúť u zástupkyne MŠ  od 30.4. do 30. 5. 2020, stiahnuť  z internetovej stránky školy alebo samostatne napísať.

Vyplnenú žiadosť a potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, súčasťou ktorého je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa, doručí rodič do ZŠ s MŠ Plaveč  v termíne 30.4. – 30. 5. 2020.

Ak sa jedná o dieťa so špeciálnymi potrebami, k žiadosti o prijatie je potrebné doložiť i vyjadrenie špeciálneho pedagóga, psychológa príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a ošetrujúceho lekára.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ  školského roka 2020/2021 riaditeľka ZŠ vydá do 30. júna 2020.

 

kompletné spravodajstvo