Obec Plaveč
dnes je 25. 05. (pondelok), čas: 04:28, meniny má: Urban

Parlamentné voľby 2020 - voľba poštou zo zahraničia

vložený: 24.10.2019, čítaný: 1943x

Parlamentné voľby 2020 - voľba poštou zo zahraničia

U S M E R N E N I E

pre hlasovanie poštou voličmi s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase volieb budú zdržiavať mimo
územia Slovenskej republiky.

Volič môže požiadať o voľbu pošotu:

v listinnej forme  tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020)

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú (e-mailovú) adresu, ktorú obec zverejnila na svojom webovom sídle alebo na úradnej tabuli obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020).

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Elektronická adresa pre zasielanie žiadosti: podatelna.plavec@slnet.sk

Žiadosť o voľbu poštou  musí obsahovať údaje o voličovi
- meno a priezvisko,
- rodné číslo,
- adresu trvalého pobytu v Slovenskej republike,
- adresu miesta pobytu v cudzine.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine:
- obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,
- hlasovacie lístky,
- návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“ 
  a vypísanou adresou sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresou voliča ako
  odosielateľa),
- poučenie o spôsobe hlasovania.

ŽIADOSŤ (vzor) JE ZVEREJNENÁ V PRÍLOHE POD ČLÁNKOM.

Prílohy na stiahnutie

kompletné spravodajstvo